print download PDF


Tabela GRI

Strategy and Analysis

G4-1

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji
i jej strategii

G4-2

Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

Profil organizacyjny

G4-3

Nazwa organizacji

G4-4

Główne marki, produkty i/lub usługi

G4-5

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

G4-6

Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które są szczególnie adekwatne
w kontekście treści raportu

G4-7

Forma własności i struktura prawna organizacji

G4-8

Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki
klientów/konsumentów i beneficjentów

G4-9

Skala działalności

G4-10

Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju, umowy o pracę i regionu w podziale na płeć

UNGC

Załącznik A - dane społeczne

G4-11

Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi

OECD/UNGC

97,7%

G4-12

Opis łańcucha dostaw

Dbamy o to, aby relacje z naszymi dostawcami i partnerami biznesowymi były oparte na transparentnych zasadach i wzajemnych zobowiązaniach do przestrzegania standardów etycznych. Zależy nam na dobrych i długotrwałych relacjach z naszymi dostawcami.

Ocena dostawców

Bierzemy aktywny udział w realizacji wspólnego dla Grupy Orange programu oceny globalnych dostawców QREDIC. Wyniki oceny są wykorzystywane w procesie negocjacji i wyboru dostawców na poziomie globalnym np. przy zakupie sprzetu abonenckiego czy sieciowego. Definitywnie negatywna ocena w zakresie przestrzegania standardów etycznych i ekologicznych dyskwalifikuje dostawcę.
Na poziomie globalnym Orange, wspólnie z innymi operatorami, bierze też udział w inicjatywie Joint Audit Cooperation, której celem jest sprawdzenie u naszych wspólnych dostawców przestrzegania zasad etycznych, środowiskowych, związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników oraz kwestii niezatrudniania dzieci. W ramach tych działań w 2016 roku przeprowadzono 69 audytów.
Lokalnych dostawców zobowiązujemy do przestrzegania klauzuli Compliance, która jest umieszczana w umowach z naszą firmą i zawiera zobowiązanie kontrahenta do postepowania zgodnie zasadami etycznego i odpowiedzialnego zachowania, włączywszy te dotyczące praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego, zrównoważonego rozwoju i zwalczania korupcji. Dodatkowo w umowach zakupowych umieszczamy Klauzulę Antykorupcyjną.

Budowanie trwałych relacji z dostawcami

W 2016 roku w Polsce współpracowaliśmy z 4 500 dostawcami, wśród których najważniejsi pod wglądem obrotów są dostawcy sprzętu abonenckiego i sieciowego, usług budowy sieci, sprzętu IT, a także firmy logistyczne, agencje outsourcingu personalnego oraz domy mediowe.
Staramy się, aby nasze relacje z dostawcami opierały się na kontraktach długoterminowych, zawierających transparentne zasady współpracy. Ponad 97,9% wartości zakupów jest realizowane w oparciu o umowy długoterminowe. Sukcesywnie pracujemy
nad tym, aby nasze zobowiązania wobec dostawców były regulowane w terminie. Wskaźnik terminowości opłat wynosi 89% (wzrost o 3 pp. w stosunku do 2015 roku). Standardowy termin płatności dla dostawcy wynosi do 30 dni.

Jasne zasady wyłaniania dostawców

Prowadzimy konkurencyjną i otwartą politykę zakupową, zapewniając dostawcom możliwość bezpośredniego składania zamówień drogą elektroniczną. Obecnie ponad 80% zamówień składanych jest drogą elektroniczną (pod względem ilości). Dostawcy chcący współpracować z Orange mają możliwość samodzielnej rejestracji w bazie potencjalnych dostawców, dzięki której mogą uczestniczyć w procesach zakupowych organizowanych przez Orange.
Transparentność procesu wyłaniania dostawców zapewnia Regulamin Przeprowadzenia Procesu Zakupowego. Stanowi on zbiór zasad, którymi powinien kierować się każdy pracownik działu Organizacji Zakupowej w bezpośrednich i pośrednich kontaktach
z dostawcą. Obejmuje procedury zakupowe, które w transparentny sposób określają zasady wyłaniania dostawcy,
zawierania umów czy poufności informacji.
W 2016 r przeprowadziliśmy szkolenia dla pracowników Zakupów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu
w procesie zakupowym.

G4-13

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące
rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości

Brak
znaczących zmian
w raportowaniu.

G4-15

Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje,
zasady i inne inicjatywy

Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych, Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym, Kodeks dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych, Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - opis na stronie www.orange.pl/kodeksy.phtml, Global Compact www.ungc.org.pl/o-nas/obszary-dzialan/, Partnerstwo dla środowiska www.gridw.pl/partnerstwo

G4-16

Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych//międzynarodowych
organizacjach

Organizacje krajowe: Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Amerykańska Izba Handlowa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, BCC, Fundacja Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Oragnizacje międzynarodowe: Baltic Sea Cable Maintenance Agreement (BSCMA) - Civil Communications Planning Committee North Atlantic Treaty Organization (CCPC NATO) - Clearcom - European Network Planning Meeting (ENPM) - European Telecommunications Network Operators' Association (ETNO) - Forum for International Irregular Network Access (FIINA) - Global Compact - Global Settlements Carrier Group (GSCG) - Global Signaling and Inter-working Forum - International Cable Protection Committee (ICPC) - International Inbound Services Forum (IISF) - International Telecommunication Union (ITU) - RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) - TeleManagement Forum (TM Forum) - Forum of Incidents Response and Secutiry Teams (FIRST) – One Stop Shopping/Inter – Carrier Data Services Forum - GSM Association (GSMA) - European Internet Exchange Association
(Euro-IX), Trans-European Research and Education Networking Association (TERENA)

Proces identyfikacji zawartości raportu

G4-17

Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

G4-18

Proces definiowania treści raportu

G4-19

Zidentyfikowane istotne aspekty wpływu społecznego
i środowiskowego

G4-20

Istotność zidentyfikowanych aspektów wpływu społecznego i środowiskowego dla poszczególnych podmiotów biznesowych

G4-21

Ograniczenia raportu w stosunku do istotnych aspektów wpływu społecznego i środowiskowego, z uwzględnieniem podmiotów, spoza organizacji

G4-22

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)

Nie odnotowano korekt do poprzednich raportów.

G4-23

Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie

Brak istotnych zmian

Angażowanie Interesariuszy

G4-24

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację

G4-25

Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację

G4-26

Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy

G4-27

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez
ich zaraportowanie

Parametry / Raporty

G4-28

Okres raportowania (np. rok obrotowy/kalendarzowy)

G4-29

Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)

G4-30

Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd)

G4-31

Osoba kontaktowa

G4-32

Wskaźniki GRI

G4-33

Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych
w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym

Ład korporacyjny

G4-34

Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za strategię i działania związane z wpływem organizacji w obszarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

G4-46

Rola najwyższego kierownictwa w dokonywaniu przeglądów procesów zarządzania ryzykiem ekonomicznym, środowiskowym i społecznym.

G4-47

Częstotliwość dokonywania przeglądów procesów zarządzania ryzykiem ekonomicznym, środowiskowym
i społecznym.

Etyka i rzetelność

G4-56

Wartości organizacji, zasady, kodeks i normy
zachowań i etyki.

G4-57

Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy zasięgania porad na temat etycznego i zgodnego z prawem zachowania oraz kwestii związanych z integralnością organizacji (np. infolinie).

ss. 121-122

G4-58

Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy raportowania sytuacji dotyczących nieetycznych bądź niezwiązanych
z prawem zachowań, a także kwestii związanych
z integralnością organizacji (np. infolinie).

KATEGORIA : EKONOMICZNE

Aspekt: Wyniki ekonomiczne

OECD

DMA: Wyniki ekonomiczne

G4-EC1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona
i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych.

W 2016 roku Orange Polska przekazał na działania społeczne w postaci darowizn kwotę 13,31 mln złotych.
Opis polityki darowizn - w Sprawodzaniu Zarządu za rok 2016

Aspekt: Obecność na rynku

DMA: Obecność na rynku

G4 - EC5

Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku
w głównych lokalizacjach organizacji.

147% *

* wskaźnik liczony tylko dla Orange Polska

Aspekt: Pośredni wpływ ekonomiczny

DMA: Pośredni wpływ ekonomiczny

G4-EC7

Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo.

G4-EC8

Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz z wyróżnieniem skali
i zakresu oddziaływania.

KATEGORIA : ŚRODOWISKOWE

OECD/UNGC

Aspekt: Materiały

DMA: Materiały

G4-EN1

Wykorzystane materiały według wagi i objętości.

Załącznik B - dane środowiskowe

Aspekt: Energia

DMA: Energia

G4-EN3

Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii przez organizację.

Załącznik B - dane środowiskowe

G4-EN6

Ograniczenie zużycia energii.

Załącznik B - dane środowiskowe

G4-EN7

Redukcja zapotrzebowania na energię związana
z produktami i usługami.

Aspekt: Emisje

DMA: Emisje

G4-EN16

Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych
według wagi.

Załącznik B - dane środowiskowe

G4-EN19

Redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Aspekt: Ścieki i odpady

DMA: Ścieki i odpady

G4-EN23

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu
oraz metody postępowania z odpadem.

Załącznik B - dane środowiskowe

Aspekt: Produkty i usługi

G4-EN27

Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu.

G4-EN28

Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań, według kategorii materiału.

Aspekt: Zgodność z regulacjami

DMA: Zgodność z regulacjami

G4-EN29

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.

W 2016 roku na firmę nie nałożono żadnych kar za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.

Aspekt: Mechanizm skarg środowiskowych

DMA: Mechanizm skarg środowiskowych

G4-EN34

Liczba skarg dotyczących wpływu środowiskowego skierowanych i rozwiązanych poprzez mechanizmy formalne.

W 2016 roku nie wpłynęły do Orange Polska żdane skargi dotyczące wpływu środowiskowego.

KATEGORIA : SPOŁECZNE

Warunki pracy

OECD/UNGC

Aspekt: Zatrudnienie

DMA: Zatrudnienie

G4-LA1

Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników, odejść
oraz wskaźnik fluktuacji pracowników według grup
wiekowych, płci i regionu.

Załącznik A - dane społeczne

G4-LA2

Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, wg głównych jednostek organizacyjnych.

Orange stwarza swoim pracownikom bezpieczne i przyjazne warunki pracy:

• Pracownicy Orange mają zapewnioną szeroką opiekę medyczną w placówkach Grupy Lux Med i CM LIM
oraz w placówkach partnerskich.

• W Orange Polska funkcjonuje Pracowniczy Program Emerytalny.

• W Orange funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który stanowi formę pomocy socjalnej adresowanej
do potrzebujących wsparcia pracowników i emerytów.

• Pracownicy mogą korzystać z Centralnych Funduszy: Mieszkaniowego, Pomocy Społecznej oraz Centralnego Funduszu
Sportu, Turystyki i Kultury.

• W sytuacji, gdy wsparcie ze strony firmy okazuje się niewystarczające, pracownicy Orange mogą skorzystać z pomocy
Fundacji Orange w ramach programu „Wspieramy się”.

• Pracownicy Orange i ich rodziny mają możliwość skorzystania ze zniżek u partnerów firmy oraz z produktów i usług Orange
w ramach programu Oferta dla Ciebie.

• Pracownicy mogą także liczyć na finansowanie imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych z Centralnego Funduszu Sportu, Turystyki i Kultury, a także z karty FitProfit.

Wszystkie wymienione świadczenia są dostępne dla pracowników niezależnie od wymiaru etatu. Natomiast dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony dostępna jest opieka medyczna i oferty promocyjne, natomiast nie są dostępne świadczenia wymagające długookresowych zobowiązań – typu Fundusz Świadczeń Socjalnych, Program Emerytalny.

Aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy

OECD

DMA: BHP

G4-LA5

Procent łącznej liczby pracowników reprezentowanych
w formalnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa
i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy.

100%

G4-LA6

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, wg regionów i płci.

Załącznik A
- dane społeczne

G4-LA7

Pracownicy szczególnie narażeni na choroby związane
z miejscem pracy.

W firmie nie występuja stanowiska pracy, na których pracownicy narażeni byliby na choroby związane z miejscem pracy.

G4-LA8

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione
w formalnych porozumieniach zawartych ze
związkami zawodowymi.

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujęte w PUZP.

Aspekt: Edukacja i szkolenia

OECD

DMA: Edukacja i szkolenia

G4-LA9

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia i płci.

Załącznik A
- dane społeczne

G4-LA11

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia.

s. 76

Aspekt: Różnorodność i równość szans

DMA: Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn

G4-LA13

Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do
wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska

Załącznik A
- dane społeczne

Prawa człowieka

OECD/UNGC

Aspekt: Inwestycje

DMA: Inwestycje (pod kątem praw człowieka)

G4-HR2

Całkowita liczba godzin szkoleniowych na temat polityk i procedur regulujących kwestie przestrzegania praw człowieka w zakresie prowadzonej działalności oraz
procent przeszkolonych pracowników.

W 2016 roku 280 pracowników Orange Polska (241 h) ukończyło szkolenie etyczne - "Etyka w Orange - wiesz jak działać?",
w którym znalazły się również informacj o respektowaniu praw człowieka, co stanowi 1,82% wszytskich pracowników.

Aspekt: Przeciwdziałanie dyskryminacji

OECD/UNGC

DMA: Przeciwdziałanie dyskryminacji

G4-HR3

Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii.

W 2016 roku
do Komisji Etyki nie zgłoszono
takich przypadków

Aspekt: Praca dzieci

OECD/UNGC

G4-HR5

Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wykorzystywania pracy dzieci oraz środki podjęte
w celu eliminacji takich przypadków

W firmie nie stwierdzono takich zagrożeń.

Aspekt: Mechanizm skarg związanych
z prawami człowieka

G4-HR12

Liczba skarg dotyczących zagrożenia dla praw człowieka skierowanych i rozwiązanych poprzez mechanizmy
formalne.

W firmie nie odnotowano skarg dotyczących zagrożenia dla praw człowieka.

Społeczność

Aspekt: Społeczność lokalna

OECD/UNGC

DMA:Społeczność lokalna

G4-SO2

Działalność organizacji wywołująca negatywny wpływ
na społeczność lokalną.

W przypadku firmy telekomunikacyjnej kwestie związane z bezpiecznym korzystaniem z usług oznaczają nie tylko najwyższą dbałość o spełnianie wymogów norm bezpieczeństwa, ale i rzetelną informację nt. wykorzystywanych urządzeń i technologii.
W odpowiedzi na pytania dotyczące potencjalnego szkodliwego wpływu fal radiowych emitowanych przez urządzenia telekomunikacyjne oraz te wykorzystujące nowe technologie, został przygotowany globalny portal Orange o falach radiowych wyjaśniający w sposób przystępny działanie telefonii komórkowej, z sekcją informującą o najnowszych doniesieniach naukowych, oraz zawierający wskazówki dotyczące ograniczenia ekspozycji na fale radiowe podczas korzystania z urządzeń mobilnych.
Portal został także przetłumaczony na język polski i można go znaleźć na stronie www.ondes-radio.orange.com/pl/.

Aspekt: Przeciwdziałanie korupcji

OECD/UNGC

DMA: Przeciwdziałanie korupcji

G4-SO4

Szkolenia w zakresie polityki i procedur
antykorupcyjnych organizacji.

W 2016 roku
1022 pracowników Orange Polska ukończyło szkolenie antykorupcyjne

Aspekt: Udział w życiu publicznym

OECD/UNGC

Dma: Udział w życiu publicznym

G4-SO6

Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn
na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji
o podobnym charakterze, według krajów.

Firma nie finansuje partii politycznych, polityków i instytucji o podobnych charakterze. Wyjątki od tej zasady wymagają szczególnej zgody zgodnie z obowiązkiem, o którym mowa w Rozdziale 8 i 9 Wytycznych do Zapobiegania Korupcji w Orange Polska.
W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. nie były wydawane w trybie Rozdziału 8 i 9 ww. Wytycznych zgody
na wsparcie finansowe dla partii politycznych lub organizacji politycznych oraz nie były wydawane zgody na oferowanie
lub przekazywanie darowizn osobom pełniącym funkcje publiczne.

Aspekt: Naruszenie zasad wolnej kokurencji

OECD

DMA: Naruszenie zasad wolnej kokurencji

G4-SO7

Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki.

W 2016 nie nie podjęto wobec Orange Polska kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji lub praktyk monopolistycznych.

Aspekt: Zgodność z regulacjami

OECD

DMA: Zgodność z regulacjami

G4-SO8

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności
z prawem i regulacjami.

W 2016 roku nie została nałożona kara ani nie nastąpiło prawomocne rozstrzygnięcie co do istotnej kary.

Odpowiedzialność za produkt

OECD

Aspekt: Zdrowie i bezpieczeństwo klienta

OECD

DMA: Zdrowie i bezpieczeństwo klienta

G4-PR1

Procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających ocenie ich wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo.

100%

Wszystkie telefony komórkowe dostępne w ofercie Orange Polska odpowiadają standardom emisji ustalonym przez Międzynarodową Komisję Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP). Dbamy o to, by przechodziły odpowiednie testy, a bezpieczeństwo ich użytkowania było weryfikowane w procesie badań zgodności z tzw. zasadniczymi wymaganiami.

Wszystkie urządzenia mobilne w ofercie Orange Polska są bezpieczne dla zdrowia i posiadają dołączoną informację o wartości współczynnika SAR, która zawsze jest mniejsza od ustalonych limitów bezpieczeństwa (poniżej 2 W/kg). Współczynnik absorpcji swoistej energii (SAR) dla telefonu komórkowego oznacza maksymalny poziom fal radiowych, jakiemu może być poddany użytkownik w trakcie rozmowy. Informację o wartości współczynnika SAR można znaleźć w instrukcji obsługi (specyfikacji technicznej) telefonu dołączanej przez producenta oraz w opisach telefonu na stronie www.orange.pl

Stacje bazowe

Sieć komórkowa Orange Polska wykorzystuje wyłącznie sprawdzone i bezpieczne dla wszystkich użytkowników techniki łączności bezprzewodowej. Spełnia też wszystkie europejskie oraz znacznie bardziej rygorystyczne normy krajowe w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych. Emisja tych pól wokół wszystkich naszych stacji bazowych i nadawczych nie przekracza dopuszczalnych limitów ustalonych w polskich przepisach, co oznacza, że w miejscach dostępnych dla ludności nie przekracza wartości 0,1 W/m2.

Spełniamy wszystkie rygorystyczne normy dotyczące poziomów pól elektromagnetycznych (EMF) wokół wszystkich stacji bazowych i nadawczych. Działania techniczne związane z ochroną przed EMF emitowanymi przez stacje bazowe instalacji radiokomunikacyjnych, budowanych w ramach naszych inwestycji lub eksploatowanych w sieci, zapewniają dotrzymanie standardów określonych w przepisach Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól EMF
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192 z 2003 roku, poz. 1882/83).

Realizowane jest to poprzez:

• wykonywanie w ramach projektów dla nowych lub modernizowanych stacji radiowych odpowiednich obliczeń oddziaływania EMF na środowisko;

• wykonywanie pomiarów dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, z których protokoły kierowane są do właściwych organów ochrony środowiska, decydujących o przeprowadzeniu lub nieprzeprowadzeniu konsultacji społecznych. Dialog
i konsultacje społeczne dotyczące obiektów sieciowych są realizowane w ramach postępowania administracyjnego i są inicjowane oraz nadzorowane przez właściwe urzędy.

G4-PR2

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami
i dobrowolnymi kodeksami w zakresie wpływu produktów
i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu życia, z uwzględnieniem rodzaju skutków.

W 2016 roku nie wystąpiły przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu życia.

Aspekt: Oznakowanie produktów i usług

DMA: Oznakowanie produktów i usług

G4-PR3

Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych
na mocy procedur oraz procent znaczących produktów
i usług podlegających takim wymogom informacyjnym.

Wszystkie produkty dostępne w ofercie Orange Polska posiadają odpowiednie oznaczenia tj.:

- nazwa producenta towaru i jego adres, instrukcja w języku polskim;

- oznaczenie CE na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń
radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania;

- oznaczenie „kosz” na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

- deklaracja zgodności DoC (Declaration of Conformity) na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 3 lutego 2006 r.;

- informacja o SAR (Specific Absorption Rate) na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 3 lutego 2006 r.

G4-PR4

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania
i informacji o produktach i usługach, według skutków.

W 2016 roku wobec Orange Polska nie stwierdzono niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi
oznakowania i informacji o produktach i usługach.

G4-PR5

Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta.

s. 67

Aspekt: Komunikacja marketingowa

DMA: Komunikacja marketingowa

G4-PR7

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami
i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu, wg rodzaju skutków.

W 2016 roku nie było nałożonych na Orange Polska kar wynikających z niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu. W 2016 roku Komisja Etyki Reklamy stwierdziła w dwóch przypadkach niezgodność reklamy z Kodeksem Etyki Reklamy. Reklamy zostały wycofane.

Aspekt: Ochrona prywatności klienta

DMA: Ochrona prywatności klienta

G4-PR8

Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych.

W 2016 nasi klienci skierowali do GIODO 22 skargi. Wszystkie decyzje GIODO, które zapadły w odniesieniu do ww. skarg
w badanym okresie, potwierdziły prawidłowość przetwarzania przez Orange Polska S.A. danych osobowych. W roku 2016 nie zostały nałożone na Spółkę żadne kary z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Na każdym etapie gromadzenia i przetwarzania danych dbamy o obowiązek informowania klienta m.in. o celu i zakresie przetwarzania jego danych, prawie dostępu do nich oraz możliwości ich poprawiania.

Aspekt: Zgodność z regulacjami

G4-PR9

Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności
z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług.

W 2016 roku UOKiK nałożył jedną karę w wysokości 28,6 mln złotych. Nastąpiły prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach dwóch kar w łącznej kwocie 8,9 mln złotych.Zobacz także:
Model
biznesowy
Nasza
strategia
Ład
korporacyjny