print download PDF


Tabela GRI

Strategy and Analysis

G4-1

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji
i jej strategii

G4-2

Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

Profil organizacyjny

G4-3

Nazwa organizacji

G4-4

Główne marki, produkty i/lub usługi

G4-5

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

G4-6

Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które są szczególnie adekwatne
w kontekście treści raportu

G4-7

Forma własności i struktura prawna organizacji

G4-8

Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki
klientów/konsumentów i beneficjentów

G4-9

Skala działalności

G4-10

Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju, umowy o pracę i regionu w podziale na płeć

UNGC

Załącznik A - dane społeczne

G4-11

Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi

OECD/UNGC

97,7%

G4-12

Opis łańcucha dostaw

Dbamy o to, aby relacje z naszymi dostawcami i partnerami biznesowymi były oparte na transparentnych zasadach i wzajemnych zobowiązaniach do przestrzegania standardów etycznych. Zależy nam na dobrych i długotrwałych relacjach z naszymi dostawcami.

Ocena dostawców

Bierzemy aktywny udział w realizacji wspólnego dla Grupy Orange programu oceny globalnych dostawców QREDIC. Wyniki oceny są wykorzystywane w procesie negocjacji i wyboru dostawców na poziomie globalnym np. przy zakupie sprzetu abonenckiego czy sieciowego. Definitywnie negatywna ocena w zakresie przestrzegania standardów etycznych i ekologicznych dyskwalifikuje dostawcę.
Na poziomie globalnym Orange, wspólnie z innymi operatorami, bierze też udział w inicjatywie Joint Audit Cooperation, której celem jest sprawdzenie u naszych wspólnych dostawców przestrzegania zasad etycznych, środowiskowych, związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników oraz kwestii niezatrudniania dzieci. W ramach tych działań w 2016 roku przeprowadzono 69 audytów.
Lokalnych dostawców zobowiązujemy do przestrzegania klauzuli Compliance, która jest umieszczana w umowach z naszą firmą i zawiera zobowiązanie kontrahenta do postepowania zgodnie zasadami etycznego i odpowiedzialnego zachowania, włączywszy te dotyczące praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego, zrównoważonego rozwoju i zwalczania korupcji. Dodatkowo w umowach zakupowych umieszczamy Klauzulę Antykorupcyjną.

Budowanie trwałych relacji z dostawcami

W 2016 roku w Polsce współpracowaliśmy z 4 500 dostawcami, wśród których najważniejsi pod wglądem obrotów są dostawcy sprzętu abonenckiego i sieciowego, usług budowy sieci, sprzętu IT, a także firmy logistyczne, agencje outsourcingu personalnego oraz domy mediowe.
Staramy się, aby nasze relacje z dostawcami opierały się na kontraktach długoterminowych, zawierających transparentne zasady współpracy. Ponad 97,9% wartości zakupów jest realizowane w oparciu o umowy długoterminowe. Sukcesywnie pracujemy
nad tym, aby nasze zobowiązania wobec dostawców były regulowane w terminie. Wskaźnik terminowości opłat wynosi 89% (wzrost o 3 pp. w stosunku do 2015 roku). Standardowy termin płatności dla dostawcy wynosi do 30 dni.

Jasne zasady wyłaniania dostawców

Prowadzimy konkurencyjną i otwartą politykę zakupową, zapewniając dostawcom możliwość bezpośredniego składania zamówień drogą elektroniczną. Obecnie ponad 80% zamówień składanych jest drogą elektroniczną (pod względem ilości). Dostawcy chcący współpracować z Orange mają możliwość samodzielnej rejestracji w bazie potencjalnych dostawców, dzięki której mogą uczestniczyć w procesach zakupowych organizowanych przez Orange.
Transparentność procesu wyłaniania dostawców zapewnia Regulamin Przeprowadzenia Procesu Zakupowego. Stanowi on zbiór zasad, którymi powinien kierować się każdy pracownik działu Organizacji Zakupowej w bezpośrednich i pośrednich kontaktach
z dostawcą. Obejmuje procedury zakupowe, które w transparentny sposób określają zasady wyłaniania dostawcy,
zawierania umów czy poufności informacji.
W 2016 r przeprowadziliśmy szkolenia dla pracowników Zakupów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu
w procesie zakupowym.

G4-13

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące
rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości

Brak
znaczących zmian
w raportowaniu.

G4-15

Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje,
zasady i inne inicjatywy

Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych, Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym, Kodeks dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych, Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - opis na stronie www.orange.pl/kodeksy.phtml, Global Compact www.ungc.org.pl/o-nas/obszary-dzialan/, Partnerstwo dla środowiska www.gridw.pl/partnerstwo

G4-16

Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych//międzynarodowych
organizacjach

Organizacje krajowe: Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Amerykańska Izba Handlowa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, BCC, Fundacja Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Oragnizacje międzynarodowe: Baltic Sea Cable Maintenance Agreement (BSCMA) - Civil Communications Planning Committee North Atlantic Treaty Organization (CCPC NATO) - Clearcom - European Network Planning Meeting (ENPM) - European Telecommunications Network Operators' Association (ETNO) - Forum for International Irregular Network Access (FIINA) - Global Compact - Global Settlements Carrier Group (GSCG) - Global Signaling and Inter-working Forum - International Cable Protection Committee (ICPC) - International Inbound Services Forum (IISF) - International Telecommunication Union (ITU) - RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) - TeleManagement Forum (TM Forum) - Forum of Incidents Response and Secutiry Teams (FIRST) – One Stop Shopping/Inter – Carrier Data Services Forum - GSM Association (GSMA) - European Internet Exchange Association
(Euro-IX), Trans-European Research and Education Networking Association (TERENA)

Proces identyfikacji zawartości raportu

G4-17

Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

G4-18

Proces definiowania treści raportu

G4-19

Zidentyfikowane istotne aspekty wpływu społecznego
i środowiskowego

G4-20

Istotność zidentyfikowanych aspektów wpływu społecznego i środowiskowego dla poszczególnych podmiotów biznesowych

G4-21

Ograniczenia raportu w stosunku do istotnych aspektów wpływu społecznego i środowiskowego, z uwzględnieniem podmiotów, spoza organizacji

G4-22

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)

Nie odnotowano korekt do poprzednich raportów.

G4-23

Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie

Brak istotnych zmian

Angażowanie Interesariuszy

G4-24

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację

G4-25

Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację

G4-26

Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy

G4-27

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez
ich zaraportowanie

Parametry / Raporty

G4-28

Okres raportowania (np. rok obrotowy/kalendarzowy)

G4-29

Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)

G4-30

Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd)

G4-31

Osoba kontaktowa

G4-32

Wskaźniki GRI

G4-33

Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych
w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym

Ład korporacyjny

G4-34

Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za strategię i działania związane z wpływem organizacji w obszarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

G4-46

Rola najwyższego kierownictwa w dokonywaniu przeglądów procesów zarządzania ryzykiem ekonomicznym, środowiskowym i społecznym.

G4-47

Częstotliwość dokonywania przeglądów procesów zarządzania ryzykiem ekonomicznym, środowiskowym
i społecznym.

Etyka i rzetelność

G4-56

Wartości organizacji, zasady, kodeks i normy
zachowań i etyki.

G4-57

Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy zasięgania porad na temat etycznego i zgodnego z prawem zachowania oraz kwestii związanych z integralnością organizacji (np. infolinie).

ss. 121-122

G4-58

Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy raportowania sytuacji dotyczących nieetycznych bądź niezwiązanych
z prawem zachowań, a także kwestii związanych
z integralnością organizacji (np. infolinie).

KATEGORIA : EKONOMICZNE

Aspekt: Wyniki ekonomiczne

OECD

DMA: Wyniki ekonomiczne

G4-EC1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona
i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych.

W 2016 roku Orange Polska przekazał na działania społeczne w postaci darowizn kwotę 13,31 mln złotych.
Opis polityki darowizn - w Sprawodzaniu Zarządu za rok 2016

Aspekt: Obecność na rynku

DMA: Obecność na rynku

G4 - EC5

Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku
w głównych lokalizacjach organizacji.

147% *

* wskaźnik liczony tylko dla Orange Polska

Aspekt: Pośredni wpływ ekonomiczny

DMA: Pośredni wpływ ekonomiczny

G4-EC7

Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo.

G4-EC8

Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz z wyróżnieniem skali
i zakresu oddziaływania.

KATEGORIA : ŚRODOWISKOWE

OECD/UNGC

Aspekt: Materiały

DMA: Materiały

G4-EN1

Wykorzystane materiały według wagi i objętości.

Załącznik B - dane środowiskowe

Aspekt: Energia

DMA: Energia

G4-EN3

Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii przez organizację.

Załącznik B - dane środowiskowe

G4-EN6

Ograniczenie zużycia energii.

Załącznik B - dane środowiskowe

G4-EN7

Redukcja zapotrzebowania na energię związana
z produktami i usługami.

Aspekt: Emisje

DMA: Emisje

G4-EN16

Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych
według wagi.

Załącznik B - dane środowiskowe

G4-EN19

Redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Aspekt: Ścieki i odpady

DMA: Ścieki i odpady

G4-EN23

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu
oraz metody postępowania z odpadem.

Załącznik B - dane środowiskowe

Aspekt: Produkty i usługi

G4-EN27

Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu.

G4-EN28

Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań, według kategorii materiału.

Aspekt: Zgodność z regulacjami

DMA: Zgodność z regulacjami

G4-EN29

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.

W 2016 roku na firmę nie nałożono żadnych kar za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.

Aspekt: Mechanizm skarg środowiskowych

DMA: Mechanizm skarg środowiskowych

G4-EN34

Liczba skarg dotyczących wpływu środowiskowego skierowanych i rozwiązanych poprzez mechanizmy formalne.

W 2016 roku nie wpłynęły do Orange Polska żdane skargi dotyczące wpływu środowiskowego.

KATEGORIA : SPOŁECZNE

Warunki pracy

OECD/UNGC

Aspekt: Zatrudnienie

DMA: Zatrudnienie

G4-LA1

Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników, odejść
oraz wskaźnik fluktuacji pracowników według grup
wiekowych, płci i regionu.

Załącznik A - dane społeczne

G4-LA2

Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, wg głównych jednostek organizacyjnych.

Orange stwarza swoim pracownikom bezpieczne i przyjazne warunki pracy:

• Pracownicy Orange mają zapewnioną szeroką opiekę medyczną w placówkach Grupy Lux Med i CM LIM
oraz w placówkach partnerskich.

• W Orange Polska funkcjonuje Pracowniczy Program Emerytalny.

• W Orange funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który stanowi formę pomocy socjalnej adresowanej
do potrzebujących wsparcia pracowników i emerytów.

• Pracownicy mogą korzystać z Centralnych Funduszy: Mieszkaniowego, Pomocy Społecznej oraz Centralnego Funduszu
Sportu, Turystyki i Kultury.

• W sytuacji, gdy wsparcie ze strony firmy okazuje się niewystarczające, pracownicy Orange mogą skorzystać z pomocy
Fundacji Orange w ramach programu „Wspieramy się”.

• Pracownicy Orange i ich rodziny mają możliwość skorzystania ze zniżek u partnerów firmy oraz z produktów i usług Orange
w ramach programu Oferta dla Ciebie.

• Pracownicy mogą także liczyć na finansowanie imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych z Centralnego Funduszu Sportu, Turystyki i Kultury, a także z karty FitProfit.

Wszystkie wymienione świadczenia są dostępne dla pracowników niezależnie od wymiaru etatu. Natomiast dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony dostępna jest opieka medyczna i oferty promocyjne, natomiast nie są dostępne świadczenia wymagające długookresowych zobowiązań – typu Fundusz Świadczeń Socjalnych, Program Emerytalny.

Aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy

OECD

DMA: BHP

G4-LA5

Procent łącznej liczby pracowników reprezentowanych
w formalnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa
i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy.

100%

G4-LA6

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, wg regionów i płci.

Załącznik A
- dane społeczne

G4-LA7

Pracownicy szczególnie narażeni na choroby związane
z miejscem pracy.

W firmie nie występuja stanowiska pracy, na których pracownicy narażeni byliby na choroby związane z miejscem pracy.

G4-LA8

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione
w formalnych porozumieniach zawartych ze
związkami zawodowymi.

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujęte w PUZP.

Aspekt: Edukacja i szkolenia

OECD

DMA: Edukacja i szkolenia

G4-LA9

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia i płci.

Załącznik A
- dane społeczne

G4-LA11

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia.

s. 76

Aspekt: Różnorodność i równość szans

DMA: Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn

G4-LA13

Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do
wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska

Załącznik A
- dane społeczne

Prawa człowieka

OECD/UNGC

Aspekt: Inwestycje

DMA: Inwestycje (pod kątem praw człowieka)

G4-HR2

Całkowita liczba godzin szkoleniowych na temat polityk i procedur regulujących kwestie przestrzegania praw człowieka w zakresie prowadzonej działalności oraz
procent przeszkolonych pracowników.

W 2016 roku 280 pracowników Orange Polska (241 h) ukończyło szkolenie etyczne - "Etyka w Orange - wiesz jak działać?",
w którym znalazły się również informacj o respektowaniu praw człowieka, co stanowi 1,82% wszytskich pracowników.

Aspekt: Przeciwdziałanie dyskryminacji

OECD/UNGC

DMA: Przeciwdziałanie dyskryminacji

G4-HR3

Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii.

W 2016 roku
do Komisji Etyki nie zgłoszono
takich przypadków

Aspekt: Praca dzieci

OECD/UNGC

G4-HR5

Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wykorzystywania pracy dzieci oraz środki podjęte
w celu eliminacji takich przypadków

W firmie nie stwierdzono takich zagrożeń.

Aspekt: Mechanizm skarg związanych
z prawami człowieka

G4-HR12

Liczba skarg dotyczących zagrożenia dla praw człowieka skierowanych i rozwiązanych poprzez mechanizmy
formalne.

W firmie nie odnotowano skarg dotyczących zagrożenia dla praw człowieka.

Społeczność

Aspekt: Społeczność lokalna

OECD/UNGC

DMA:Społeczność lokalna

G4-SO2

Działalność organizacji wywołująca negatywny wpływ
na społeczność lokalną.

W przypadku firmy telekomunikacyjnej kwestie związane z bezpiecznym korzystaniem z usług oznaczają nie tylko najwyższą dbałość o spełnianie wymogów norm bezpieczeństwa, ale i rzetelną informację nt. wykorzystywanych urządzeń i technologii.
W odpowiedzi na pytania dotyczące potencjalnego szkodliwego wpływu fal radiowych emitowanych przez urządzenia telekomunikacyjne oraz te wykorzystujące nowe technologie, został przygotowany globalny portal Orange o falach radiowych wyjaśniający w sposób przystępny działanie telefonii komórkowej, z sekcją informującą o najnowszych doniesieniach naukowych, oraz zawierający wskazówki dotyczące ograniczenia ekspozycji na fale radiowe podczas korzystania z urządzeń mobilnych.
Portal został także przetłumaczony na język polski i można go znaleźć na stronie www.ondes-radio.orange.com/pl/.

Aspekt: Przeciwdziałanie korupcji

OECD/UNGC

DMA: Przeciwdziałanie korupcji

G4-SO4

Szkolenia w zakresie polityki i procedur
antykorupcyjnych organizacji.

W 2016 roku
1022 pracowników Orange Polska ukończyło szkolenie antykorupcyjne

Aspekt: Udział w życiu publicznym

OECD/UNGC

Dma: Udział w życiu publicznym

G4-SO6

Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn
na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji
o podobnym charakterze, według krajów.

Firma nie finansuje partii politycznych, polityków i instytucji o podobnych charakterze. Wyjątki od tej zasady wymagają szczególnej zgody zgodnie z obowiązkiem, o którym mowa w Rozdziale 8 i 9 Wytycznych do Zapobiegania Korupcji w Orange Polska.
W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. nie były wydawane w trybie Rozdziału 8 i 9 ww. Wytycznych zgody
na wsparcie finansowe dla partii politycznych lub organizacji politycznych oraz nie były wydawane zgody na oferowanie
lub przekazywanie darowizn osobom pełniącym funkcje publiczne.

Aspekt: Naruszenie zasad wolnej kokurencji

OECD

DMA: Naruszenie zasad wolnej kokurencji

G4-SO7

Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki.

W 2016 nie nie podjęto wobec Orange Polska kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji lub praktyk monopolistycznych.

Aspekt: Zgodność z regulacjami

OECD

DMA: Zgodność z regulacjami

G4-SO8

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności
z prawem i regulacjami.

W 2016 roku nie została nałożona kara ani nie nastąpiło prawomocne rozstrzygnięcie co do istotnej kary.

Odpowiedzialność za produkt

OECD

Aspekt: Zdrowie i bezpieczeństwo klienta

OECD

DMA: Zdrowie i bezpieczeństwo klienta

G4-PR1

Procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających ocenie ich wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo.

100%

Wszystkie telefony komórkowe dostępne w ofercie Orange Polska odpowiadają standardom emisji ustalonym przez Międzynarodową Komisję Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP). Dbamy o to, by przechodziły odpowiednie testy, a bezpieczeństwo ich użytkowania było weryfikowane w procesie badań zgodności z tzw. zasadniczymi wymaganiami.

Wszystkie urządzenia mobilne w ofercie Orange Polska są bezpieczne dla zdrowia i posiadają dołączoną informację o wartości współczynnika SAR, która zawsze jest mniejsza od ustalonych limitów bezpieczeństwa (poniżej 2 W/kg). Współczynnik absorpcji swoistej energii (SAR) dla telefonu komórkowego oznacza maksymalny poziom fal radiowych, jakiemu może być poddany użytkownik w trakcie rozmowy. Informację o wartości współczynnika SAR można znaleźć w instrukcji obsługi (specyfikacji technicznej) telefonu dołączanej przez producenta oraz w opisach telefonu na stronie www.orange.pl

Stacje bazowe

Sieć komórkowa Orange Polska wykorzystuje wyłącznie sprawdzone i bezpieczne dla wszystkich użytkowników techniki łączności bezprzewodowej. Spełnia też wszystkie europejskie oraz znacznie bardziej rygorystyczne normy krajowe w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych. Emisja tych pól wokół wszystkich naszych stacji bazowych i nadawczych nie przekracza dopuszczalnych limitów ustalonych w polskich przepisach, co oznacza, że w miejscach dostępnych dla ludności nie przekracza wartości 0,1 W/m2.

Spełniamy wszystkie rygorystyczne normy dotyczące poziomów pól elektromagnetycznych (EMF) wokół wszystkich stacji bazowych i nadawczych. Działania techniczne związane z ochroną przed EMF emitowanymi przez stacje bazowe instalacji radiokomunikacyjnych, budowanych w ramach naszych inwestycji lub eksploatowanych w sieci, zapewniają dotrzymanie standardów określonych w przepisach Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól EMF
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192 z 2003 roku, poz. 1882/83).

Realizowane jest to poprzez:

• wykonywanie w ramach projektów dla nowych lub modernizowanych stacji radiowych odpowiednich obliczeń oddziaływania EMF na środowisko;

• wykonywanie pomiarów dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, z których protokoły kierowane są do właściwych organów ochrony środowiska, decydujących o przeprowadzeniu lub nieprzeprowadzeniu konsultacji społecznych. Dialog
i konsultacje społeczne dotyczące obiektów sieciowych są realizowane w ramach postępowania administracyjnego i są inicjowane oraz nadzorowane przez właściwe urzędy.

G4-PR2

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami
i dobrowolnymi kodeksami w zakresie wpływu produktów
i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu życia, z uwzględnieniem rodzaju skutków.

W 2016 roku nie wystąpiły przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu życia.

Aspekt: Oznakowanie produktów i usług

DMA: Oznakowanie produktów i usług

G4-PR3

Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych
na mocy procedur oraz procent znaczących produktów
i usług podlegających takim wymogom informacyjnym.

Wszystkie produkty dostępne w ofercie Orange Polska posiadają odpowiednie oznaczenia tj.:

- nazwa producenta towaru i jego adres, instrukcja w języku polskim;

- oznaczenie CE na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń
radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania;

- oznaczenie „kosz” na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

- deklaracja zgodności DoC (Declaration of Conformity) na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 3 lutego 2006 r.;

- informacja o SAR (Specific Absorption Rate) na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 3 lutego 2006 r.

G4-PR4

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania
i informacji o produktach i usługach, według skutków.

W 2016 roku wobec Orange Polska nie stwierdzono niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi
oznakowania i informacji o produktach i usługach.

G4-PR5

Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta.

s. 67

Aspekt: Komunikacja marketingowa

DMA: Komunikacja marketingowa

G4-PR7

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami
i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu, wg rodzaju skutków.

W 2016 roku nie było nałożonych na Orange Polska kar wynikających z niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu. W 2016 roku Komisja Etyki Reklamy stwierdziła w dwóch przypadkach niezgodność reklamy z Kodeksem Etyki Reklamy. Reklamy zostały wycofane.

Aspekt: Ochrona prywatności klienta

DMA: Ochrona prywatności klienta

G4-PR8

Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych.

W 2016 nasi klienci skierowali do GIODO 22 skargi. Wszystkie decyzje GIODO, które zapadły w odniesieniu do ww. skarg
w badanym okresie, potwierdziły prawidłowość przetwarzania przez Orange Polska S.A. danych osobowych. W roku 2016 nie zostały nałożone na Spółkę żadne kary z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Na każdym etapie gromadzenia i przetwarzania danych dbamy o obowiązek informowania klienta m.in. o celu i zakresie przetwarzania jego danych, prawie dostępu do nich oraz możliwości ich poprawiania.

Aspekt: Zgodność z regulacjami

G4-PR9

Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności
z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług.

W 2016 roku UOKiK nałożył jedną karę w wysokości 28,6 mln złotych. Nastąpiły prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach dwóch kar w łącznej kwocie 8,9 mln złotych.

ZAŁĄCZNIK A: DANE SPOŁECZNE

2014

2015

2016

GRI

Zatrudnienie

G4-10

Liczba zatrudnionych pracowników

18 583,5

16 997

15 916,5

płeć

mężczyźni

10 736

9 990

9 521

kobiety

7 847

7 007

6 395

% kobiet w firmie

42,2%

41,2%

40,2%

wiek

do 30 r.ż.

1 848

1 814

1 544

31-50 r.ż.

13 015

12 059

11 326

po 50 r.ż.

3 720

3 124

3 046

Liczba etatów

18 442

16 955

15 880

mężczyźni

10 703

9 974

9 507

kobiety

7 739

6 981

6 373

Liczba zatrudnionych na pełny etat

18 214

16 866

15 798

mężczyźni

10 660

9 953

9 491

kobiety

7 554

6 913

6 307

Liczba zatrudnionych na niepełny etat

396

131

118

mężczyźni

75

36

30

kobiety

294

95

88

Liczba etatów zrealizowanych za pomocą firm outsourcingowych *

6 552

6 813

6 678

mężczyźni

Wskaźnik roportowany
od 2016

4 000

kobiety

2 678

Liczba osób na stanowiskach menedżerskich

3 560

3 369

3 245

mężczyźni

2 563

2 386

2 319

kobiety

997

983

926

% kobiet na stanowiskach menedżerskich

28,0%

29,2%

28,5%

G4-LA13

Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn według zajmowanego stanowiska (wynagrodzenie mężczyzn to 100%)*

ogólnie

77,4%

77,9%

79%

stanowiska niemanagerskie

84,7%

83,9%

85%

stanowiska managerskie

95,2%

94,2%

95%

* wskaźnik tylko dla Orange Polska

G4-LA9

Rozwój i edukacja

łączna liczba pracowników przeszkolonych (w tys.)

17

16,24

15,29

łączna liczba godzin poświęconych na szkolenia (w tys.)

534

727,64

542,36

średnia liczba godzin szkoleń rocznie na pracownika

31

44,8

35,46

płeć

mężczyźni

29

41,6

35,07

kobiety

33

45,7

35,39

stanowisko

menedżerowie

38

54,91

36,26

pracownicy

29

39,71

35,21

G4-LA 1

Mobilność zawodowa

Liczba pracowników nowozatrudnionych

616

623

548

płeć

mężczyźni

Wskaźnik roportowany
od 2016

315

kobiety

233

G4-LA 1

wiek

do 30 r.ż.

Wskaźnik roportowany
od 2016

308

31-50 r.ż.

232

po 50 r.ż.

8

Liczba odejść*

1 798

1 578

1 261

płeć

mężczyźni

834

886

699

kobiety

964

692

562

wiek

do 30 r.ż.

328

196

155

31-50 r.ż.

1 039

912

766

po 50 r.ż.

431

470

340

Wskaźnik rotacji pracowników*

  3,26%

3,53%

2,35%

płeć

mężczyźńni

  2,99%

3,2%

2,73%

kobiety

   3,65%

4,01%

1,77%

wiek

do 30 r.ż.

13,55%

17,02%

9,73%

31-50 r.ż.

   2,45%

2,61%

2,09%

po 50 r.ż.

  0,61%

0,64%

0,32%

* wskaźnik rotacji uwzględniający wszystkie odejścia z wyłączeniem odejść dobrowolnych ( z przyczyn pracodawcy) i odejść z inicjatywy pracodawcy oraz bez uwzględnienia odejść w ramach grupy, czyli kiedy
np. Pracownik odszedł z Orange Polska i zatrudniał się w OCS

G4-LA6

BHP

Liczba wypadków

Orange Polska

52

54

32

Typy wypadków

wypadki śmiertelne

0

0

1

wypadki ciężkie

1

0

0

wypadki pozostałe

51

54

31

Wskaźnik częstotliwości wypadków *

Orange Polska

2.9

3.5

2.3

OCS

2,66

4,16

0,3***

Liczba dni niezdolności do pracy związanych z wypadkami
przy pracy

Orange Polska

1573

1776

1026

OCS

526

426

39***

Wskaźnik ciężkości wypadków**

Orange Polska

37,5

38

33.1

OCS

52,6

60,68

39***

* liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych

** liczba dni absencji powypadkowej przypadającej na 1 wypadek

*** w 2016 roku nastąpiło polączenia z OPL. Od 10.2016 wskazniki liczone są łącznie

Wszystkie wskaźniki dla grupy Polska, chyba, że oznaczono inaczejZAŁĄCZNIK B: DANE ŚRODOWISKOWE*

GRI

Energia

jednostka

2014

2015

2016

G4-EN3

Energia

KPI: zużycie energii elektrycznej/klient

kWh/ klient

26,42

27,42

25,92

Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii

paliwo (wszystkie budynki, wszelkie wykorzystanie)

tys m3

1,5

1,8

2,1

gaz

tys m3

3 109

3 803,3

3 648,9

węgiel

tony

97,2

80,7

51,6

energia wyprodukowana podczas spalania
ww. pierwotnych źródeł energii

GWh

33,9

47,2

78,5

Pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii

elektryczność

GWh

623

635

588

G4-EN16

Emisje gazów cieplarnianych

Ilość emitowanego CO2 wyłączając transport

tony (w tys.)

479,4

491,7

462,7

całkowita ilość emisji CO2 podczas transportu

tony (w tys.)

13,8

13,3

12,3

całkowita ilość emisji CO2

tony (w tys.)

493

505

475

KPI: emisja CO2 podczas zużycia energii elektrycznej/klient

kg/ klient

19,98

20,7

19,6

KPI: emisja CO2 (wszystkie energie)/klient

kg/ klient

21,2

21,9

21

G4-EN1

Materiały

zużyty papier, kartony - wewnętrznie i zewnętrznie

tony (tys.)

1,7

1,5

1,3

G4-EN23

Zarządzanie odpadami

ilość odpadów przemysłowych

tony

b.d.

b.d.

b.d.

ilość odpadów wewnętrznych (sieć & tertiary) WEEE

tony

991,6

44,6

20,31

słupy drewniane

tony

31,4

23,6

43,44

kable

tony

544,8

259,1

345,1

baterie

tony

334,7

227,2

138,81

papier - karton

tony

55,3

93,4

45,42

inne odpady niebezpieczne (w tym PCB)

tony

101,4

8

4,64

inne nie niebezpieczne odpady

tony

980,8

1446,2

834,07

ilość odzyskanych odpadów wewnętrznie

tony

3 039,9

2 102,1

1 431,79

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

WEEE zabranych od klientów

tony

0

0,3

0,06

KPI: WEEE zebranych od klientów

kg/1000 klientów

0

0,01

0

KPI EMS: ISO 14001

%

29,6

23,7

26,7

* Prezentowane w Raporcie Orange Polska dane środowiskowe mogą się różnić od danych zawartych w raporcie Orange Group. Z uwagi na termin zbierania informacji
w raporcie Grupy prezentowane są dane z 3 kwartałów oraz estymacja na 4 kwartał. Raport Orange Polska zawiera dane z 4 kwartałów 2016 roku.
Zobacz także:
Model
biznesowy
Nasza
strategia
Ład
korporacyjny